STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tình trạng thực hiện

1

Thiết kế và chế tạo trạm thu di động thông tin vệ tinh dựa trên sensơ từ trường độ nhạy cao ứng dụng trên tàu biển (Mã số: VT/CN-03/13-15).

(Đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ 2012 - 2015)

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Đã nghiệm thu 

2

Chế tạo thiết bị lọc nước biển phục vụ tàu đánh cá.

(Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 2014-2017)

ThS. Vũ Nguyên Thức

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường Trái Đất dựa trên hiệu ứng từ giảo – áp điện và kỹ thuật GPS, Mã số: ĐTĐL.CN-02/17

(Đề tài cấp Nhà nước, thuộc Chương trình phát triển Vật lý 2016 - 2020)

PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu phát triển sản phẩm thương mại hóa trạm thu di động tín hiệu truyền hình vệ tinh ứng dụng trên tàu biển, Mã số: QG.16.89.

(Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2019)

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Đã nghiệm thu