Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano (Tên gọi Tiếng Anh: VNU Key Laboratory for Micro and Nanotechnology - VMINA) là phòng thí nghiệm trọng điểm của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập từ tháng 2/2016. Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Micro và Nano được xây dựng với mục đích triển khai nghiên cứu và làm đầu mối kết nối các nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ liên ngành, trình độ cao về vật liệu và linh kiện micro và nano, các hệ thống tích hợp, ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan ở Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) có tầm ảnh hưởng cao, hướng tới sản phẩm quốc gia.

Phòng thí nghiệm (PTN) Trọng điểm Micro và nano phối hợp với các Khoa trong Trường Đại học Công nghệ tham gia đào tạo đại học và sau đại học; thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực liên quan; cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ, phát triển sản phẩm KH&CN theo các hướng nghiên cứu của PTN Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano.

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano tập trung đội ngũ cán bộ nghiên cứu mạnh gồm các giảng viên, nghiên cứu viên thuộc ngành vật liệu và linh kiện micro nano; Vật lý và công nghệ tổ hợp nano hữu cơ.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Micro và Nano bao gồm:

* Về nghiên cứu cơ bản, định hướng ứng dụng:

  • Nghiên cứu vật liệu Multiferroics;
  • Nghiên cứu vật liệu năng lượng dựa trên hiệu ứng ma sát;
  • Từ tính của hồng cầu và hệ tuần hoàn người;

* Về nghiên cứu định hướng phát triển và khởi nghiệp:

  • Nghiên cứu cảm biến từ trường độ nhạy cao và các thiết bị phục vụ phát triển kinh tế biển;
  • Nghiên cứu chế tạo cảm biến từ trường có cấu trúc nano và phát triển hệ từ kế phát hiện từ tính của hồng cầu, ứng dụng trong y sinh;
  • Chế tạo các máy phát triển dựa trên năng lượng gió và nước;

Địa chỉ liên hệ:         PTN Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano

                                  Phòng 2.3, Nhà E4, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

                                 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

                                 Điện thoại: (024) 3754 9665, Fax: (024) 3754 7460

                                 Website: vmina.uet.vnu.edu.vn