Ban lãnh đạo
GS.TS. Cheol Gi Kim

Họ tên: GS.TS. Cheol Gi Kim

Chức vụ:
Đồng Giám đốc
Điện thoại:
(Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Email:
cgkim@dgist.ac.kr
Giới thiệu:

Emerging Materials Science, DGIST, Techno jungang-daero,
Hyeonpung-myeon, Dalseong-gun, Daegu, 42988, Korea
Tel: (Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Fax: +82-(0)53-785-6509
E-mail: cgkim@dgist.ac.kr
Homepage: http://nbest.dgist.ac.kr, http://www.nbest.org

PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Họ tên: PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Ngày sinh:
16/10/1979
Chức vụ:
Giám đốc PTN
Điện thoại:
Email:
giangdth@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

  • Cử nhân Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 2001
  • Tiến sỹ Vật lý, Đại học Rouen, Pháp, 2006
  • Postdoc Đại học Paris-sud, Pháp, 2011
Tin tức
Tin đọc nhiều