Cơ cấu tổ chức của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Micro và Nano được thiết lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Gồm có:

  1. Ban Giám đốc gồm có Giám đốc, Đồng Giám đốc và Phó Giám đốc

Giám đốc:                GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Đồng Giám đốc:      GS.TS. Cheol Gi Kim (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Korea).

Phó Giám đốc:         PGS.TS. Phạm Đức Thắng

  1. Các bộ phân chuyên môn và hành chính

Các nhóm nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu Vật liệu và linh kiện micro - nano, Nhóm nghiên cứu Vật lý và công nghệ tổ hợp nano hữu cơ.

Bộ phận hành chính.

  1. Danh sách đội ngũ cán bộ (hiện có):

TT

Họ tên, học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức

Giám đốc

ducnh@vnu.edu.vn

2

GS.TS. CheolGi Kim

Đồng Giám đốc

cgkim@dgist.ac.kr

3

PGS. TS. Phạm Đức Thắng

Phó Giám đốc

pdthang@vnu.edu.vn

4

Nguyễn Việt Hùng

Nghiên cứu viên

viethung1996vn@gmail.com

5

ThS. Vũ Nguyễn Thức

Nghiên cứu viên

thucvn@vnu.edu.vn

6

ThS. Hồ Anh Tâm

Nghiên cứu viên

hoanhtam@gmail.com

7

CN. Nguyễn Thị Phương Linh

Chuyên viên

ntplinh@vnu.edu.vn

8

GS. TS. Nguyễn Năng Định

Kiêm nhiệm

dinhnn@vnu.edu.vn

9

PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Kiêm nhiệm

giangdth@vnu.edu.vn

10

TS. Bùi Đình Tú

Kiêm nhiệm

buidinhtu@vnu.edu.vn

11

  TS. Bùi Nguyên Quốc Trình

  Kiêm nhiệm

  trinhbnq@gmail.com

12

  TS. Nguyễn Thị Ngọc

  Kiêm nhiệm

  nguyen-thi.ngoc@usth.edu.vn