Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ:

Phone: 024 3754 9665

Email: phuonglinh88yb@gmail.com

Facebook: facebook.com/vminatec