1.1. Kết quả nghiên cứu

a. Số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành trong nước và thế giới:

*Bài báo trong hệ thống (ISI, Scopus): 25

 1. L.T. Hien, L.K. Quynh, V.T. Huyen,  B.D. Tu, N.T. Hien, D.M. Phuong, P.H Nhung, D.T.H. Giang and N.H. Duc, DNA-magnetic bead detection using disposable cards and the anisotropic magnetoresistive sensor, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7.4 (2016): 045006.
 2. D.T. Huong Giang, N.H. Duc, G.Agnus, T. Maroutian, P. Lecoeur, Fabrication and characterization of PZT string based MEMS devices. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 1(2) (2016) 214-219.
 3. L.K. Quynh, B.D. Tu, D.X. Dang, D.Q. Viet, L.T. Hien, D.T. Huong Giang, N.H.Duc, Detection of magnetic nanoparticles using simple AMR sensors in Wheatstone bridge, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 1 (2016) 98.
 4. D.T. Huong Giang, D.X. Dung, N.X. Toan, N.V. Tuan, A.T. Phung, N.H. Duc. Distance magnetic nanoparticle detection using a magnetoelectric sensor for clinical interventions, Review of Scientific Instruments, 88 (2017) 015004
 5. V. Kalappattil, R. Geng, S.H. Liang, D. Mukherjee, J. Devkota, A. Roy, M.H. Luong, N.D.Lai, L.A. Hornak, T.D.Nguyen, W.B. Zhao, X.G. Li, N.H. Duc, R.Das, S.Chandra, H. Srikanth, M.H. Phan. Role of the magnetic anisotropy in organic spin valves, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2(2017) 378
 6. LV. Cuong, NK. Thuan, PD. Thang, PD. Fabrication of Microsized Magnetic Materials by Ink-Jet Printing, MATERIALS TRANSACTIONS 59 (2018) 1091
 7. LTT. Huong, NTM. Thuyet, TL Phan, N. Tran, DN Toan, PD Thang, BT. Huy. Alternative approaches used to assess structural changes of natural zircon caused by heat treatment, PHYSICA B-CONDENSED MATTER 532 (2018) 42
 8. Tran Thi Bich Lieu, Nguyen Huu Duc, Nancy Webster Gleason, Duong Trong Hai, Nguyen Duy Tam, Approaches in Developing Undergraduate IT Engineering Curriculum for the Fourth Industrial Revolution in Malaysia and Vietnam , Creative Education 9.16 (2018): 2752-2772
 9. Tran Thi Bich Lieu, Nguyen Huu Duc, Torngren Martin, Paulen Radoslav, Gleason Nancy, Duong Trong Hai, Trends in Preparing Cyber-Physical Systems Engineers , Cyber-Physical Systems 5.2 (2019): 65-91
 10. L.K. Quynh, B.D. Tu, C.V. Anh, N.H. Duc, A.T. Phung, T.T. Dung and D.T. Huong Giang, Design Optimization of an Anisotropic Magnetoresistance Sensor for Detection of Magnetic Nanoparticles, J. Electronic Materials, 48(2) (2019) 997-1004
 11. Le Khac Quynh, Nguyen The Hien, Nguyen Hai Binh, Tran Tien Dung, Bui Dinh Tu, Nguyen Huu Duc and Do Thi Huong Giang., Simple planar Hall effect based sensors for low-magnetic field detection, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 10 (2019).
 12. L.K. Quynh, B.D. Tu, N.T. Thuy, D.Q. Viet, N.H. Duc, A.T. Phung, D.T. Huong Giang, Meander anisotropic magnetoresistance bridge geomagnetic sensors, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 4 (2019) 327-332
 13. Do Thi Huong Giang, Ho Anh Tam, Vu Thi Ngoc Khanh, Nguyen Trong Vinh, Phung Anh Tuan, Nguyen Van Tuan, Nguyen Thi Ngoc and Nguyen Huu Duc, Magnetoelectric Vortex Magnetic Field Sensors Based on the Metglas/PZT Laminates, Sensors 2020, 20(10), 2810
 14. Trinh Dinh Cuong, Nguyen Viet Hung, Vu Le Ha, Phung Anh Tuan, Do Dinh Duong, Ho Anh Tam, Nguyen Huu Duc and Do Thi Huong Giang, Giant magnetoelectric effects in serial-parallel connected Metglas/PZT arrays with magnetostrictively homogeneous laminates, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 5.3 (2020): 354-360 https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2020.06.005
 15. Hai Phan, P.N. Hoa, H.A. Tam, P.D. Thang, N.H. Duc, Multi-directional triboelectric nanogenerator based on industrial Q-switched pulsed laser etched Aluminum film, Extreme Mechanics Letters 40 (2020)100886.
 16. Thi-Nga Do, Chuong V. Nguyen, M. Idrees, Bin Amin, Ho A. Tam, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, Le T. Hoa., Strain engineering of the electro-optical and photocatalytic properties of single-layered Janus MoSSe: First principles calculations., Optik Volume 224, December 2020, 165503. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.165503)
 17. B.N.Q. Trinh, N.V. Dung, N.Q. Hoa, N.H. Duc, D.H. Minh, and A. Fujiwara,, Solution-Processed Cupric Oxide P-type Channel Thin-Film Transistors., Thin Solid Films, 704, 137991, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2020.137991 (Q2, IF = 2,03)
 18. B.N.Q. Trinh, Truong Dinh Chien, Nguyen QuangHoa, Do HongMinh,, Solution-processable zinc oxide based thin films with different aluminum doping concentrations,, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 5, 497-501, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2020.08.006 (Q1, IF = 3,78)
 19. A novel electrochemical sensor based on double-walled carbon nanotubes and graphene hybrid thin film for arsenic (V) detection, Phan Nguyen Duc Duoc, Nguyen Hai Binh, Tran Van Hau, Cao Thi Thanh, Pham Van Trinh, Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Van Quynh, Nguyen Van Tu, Vu Duc Chinh, Vu Thi Thu, Pham Duc Thang, Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc, Journal of Hazardous Materials 400 (2020): 123185.
 20. Electrochemical Sensor Based on Reduced Graphene Oxide/Double-Walled Carbon Nanotubes/Octahedral Fe3O4/Chitosan Composite for Glyphosate Detection, Cao Thi Thanh, Nguyen Hai Binh, Phan Nguyen Duc Duoc, Vu Thi Thu, Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Van Tu, Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Van Quynh, Vu Cam Tu, Bui Thi Phuong Thao, Pham Duc Thang, Hiroya Abe & Nguyen Van Chuc, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology volume 106 (2021) 1017–1023.
 21. Hai Phan, P.N. Hoa, H.A. Tam, P.D. Thang, Q-switched pulsed laser direct writing of aluminum surface micro/nanostructure for triboelectric performance enhancement, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 6.1 (2021): 84-91
 22. N. T. Ngoc, G. Agnus, S. Matzen, T. Maroutian, D. T. Huong Giang, and P. Lecoeur, Cantilever magnetoelectric PZT/Tb-Fe-Co resonators for magnetic sensing applications,, was published online,  04-01-2021, in applied physics letters  (APL) Materials (Vol.9, Issue 4).
 23.  Hai Phan, P.N Hoa, H.A. Tam, P.D. Thang. Q-switched pulsed laser direct writing of aluminum surface micro/nanostructure for triboelectric performance enhancement. Journal of Science: Advanced Materials and Devices (Đăng Số 1, Tập 6, năm 2021)
 24.  P.D. Thang, N.H. Tiep, T.A.Ho, N.D. Co, N.T.M. Hong, Q.V. Dong, B.W. Lee, T.L. Phan, N.T. Dang, D.T. Khan, D.S. Yang. Electronic structure and multiferroic properties of (Y,Mn) – doped barium hexaferrite compounds. Journal of Alloys and Compounds. (2021)
 25. Vu NguyenThuc, Ho Anh Tam, Do Thi Huong Giang, Nguyen Huu Duc, Nguyen Thi Ngoc, Vu Thi Ngoc Khanh, Le Van Lich, Van Hai Dinh, Hierarchical geometric designs for Fe-based amorphous materials with tunable soft magnetic properties, Journal of Alloys and Compounds 895 (2022): 162628

*Bài báo trong nước: 13

 1. Lê Khắc Quynh, Nguyễn Xuân Toàn, Bùi Đình Tú, Trần Tiến Dũng, Nghiên cứu, chế tạo cảm biến từ dựa trên hiệu ứng Hall phẳng. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, Tp. Huế 19-21/10/2017, trang 55.
 2. Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Xuân Toàn, Vu Nguyên Thức, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Bá Biền và Nguyễn Hữu Đức, Thiết bị đo huyết áp liên tục không xâm nhập ứng dụng trong phẫu thuật dựa trên cảm biến từ-điện độ nhạy cao. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, Tp. Huế 19-21/10/2017, trang 111.
 3. Nguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Thị Hương Giang, Tăng cường độ nhạy của biến đo từ trường 2D dựa trên hiệu ứng từ-điện theo nguyên tắc mạch từ khép kín. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, Tp. Huế 19-21/10/2017, trang 116.
 4. La Văn Năm, Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Huy Tiệp, Phạm Đức Thắng, Vật liệu đa pha sắt tổ hợp định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tin, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, tr. 167
 5. Trịnh Đình Cường, Đỗ Đình Dương, Vũ Lê Hà, Đỗ Thị Hương Giang, Phùng Anh Tuấn, Nghiên cứu xác định dấu vết từ trường của một số mô hình vỏ tàu sắt từ; Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, (2020).
 6. Nguyễn Hữu Thành Chung, Trần Văn Hải, Vũ Thị Mai Anh, Nghiêm Xuân Huy, Tạ Thị Thu Hiền, Nguyễn Hữu Đức. Mô hình đại học SMARTI và hệ thống đối sánh chất lượng UPM. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu chính sách và Quản lý, Tập 36, Số 1 (2020).
 7. Nguyễn Hữu Đức; Đại học thế hệ ba trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 36, No. 1 (2020) 1-15
 8. Nguyễn Hữu Đức, Hà Quang Thụy, Phạm Bảo Sơn, Trần Trọng Hiếu, Tôn Quang Cường, Mô hình khái niệm và xếp hạng đối sánh đại học thông minh V-SMARTH. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 36, No. 2 (2020) 1-16.
 9. Hà Quang Thụy, Phan Xuân Hiếu, Nguyễn Trí Thành, Trần Trọng Hiếu, Trần Mai Vũ (Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu và công nghệ tri thức), Nguyễn Hữu Đức (ĐHQGHN), Kinh tế số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam, Tạp chí Công thương (tapchicongthuong.vn) ngày 01/04/2020
 10. Phan Hải, Phan Nguyễn Hòa, Hồ Anh Tâm, Phạm Đức Thắng, Máy phát điện ma sát nano: Một giải pháp năng lượng tiềm năng, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kỹ thuật và Công nghệ, ISSN: 2734-9322; e-ISSN: 2734-9594
 11. Phan Hải, Phan Nguyễn Hòa, Hồ Anh Tâm, Nguyễn Hữu Đức, Phạm Đức Thắng, Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm máy phát điện ma sát nano dựa trên hai vật liệu Teflon và nhôm công nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ISSN: 1859-4794, E.ISSN: 2615-9929.
 12. Trịnh Đình Cường, Vũ Lê Hà, Nguyễn Thị Ngọc, Đỗ Thị Hương Giang, Phùng Anh Tuấn, Nghiên cứu tính toán tối ưu mảng cảm biến từ để phát hiện dấu vết từ trường của tàu quân sự, Tạp chí Nghiên cứu và Công nghệ Quân sự, 10 (2021) 102-109.
 13. Đỗ Thị Hương Giang, Hồ Anh Tâm, Nguyễn Hữu Đức, Phùng Anh Tuấn, Đỗ Đình Dương, Nguyễn Bá biển, Trịnh Đình Cường, Hệ thống thiết bị đo từ trường trái đất tích hợp kỹ thuật GPS, Tạp chí vật lý ngày nay, 1(2021)72 (ISN 2734-9225).

b. Về số lượng các sáng chế, sản phẩm KH&CN được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ: 16, trong đó:

* Sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ: 01

 1. Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Đức, Cảm biến nhạy từ trường dựa trên hiệu ứng từ giảo - áp điện và phương pháp chế tạo, và linh kiện cảm biến; Số: 22426, ngày cấp 04/11/2019 theo QĐ số 97238/QĐ-SHTT.

* Bản quyền tác giả: 01

1.    Nguyễn Hữu Đức, Võ Đình Hiếu, Nguyễn Hữu Thành Chung, Phần mềm và Cổng thông tin đối sánh chất lượng đại học Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả cấp bằng số: 1851/2020/QTG ngày 27 tháng 03 năm 2020.

* Sáng chế, giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ: 14

 1. Vũ Nguyên Thức, Tấm vật liệu lọc thô bằng thép không gỉ và thiết bị chế tạo tấm vật liệu lọc này, Mã số đơn: 1-2017-03440, QĐ chấp nhận đơn số: 62728/QĐ-SHTT ngày 11 tháng 09 năm 2017.
 2. Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Đức, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Bá Biền, Linh kiện cảm biến tổ hợp và phương pháp chế tạo, thiết bị la bàn điện tử có linh kiện cảm biến này, Mã số đơn: 1-2017-04711; QĐ chấp nhận đơn số: 86064/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 12 năm 2017.
 3. Hồ Anh Tâm, Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Việt Hùng, Quy trình chế tạo kênh dẫn vi lưu sử dụng Laze CO2 kết hợp với cơ cấu quét chùm tia bằng đầu lắc Galvo và đóng kín kênh bằng cách ép cơ học; Mã số đơn: 2-2019-00166. QĐ chấp nhận đơn số: 43591/QĐ-SHTT ngày 04 tháng 06 năm 2019.
 4. Hồ Anh Tâm, Đỗ Thị Hương Giang, Đặng Văn Mười, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Hữu Đức, Phương pháp tự động dò tìm và bắt bám vệ tinh địa tĩnh ứng dụng cho các trạm thu di động tín hiệu vệ tinh đặt trên các phương tiện di chuyển, Mã số đơn: 2-2019-00167. QĐ chấp nhận đơn số: 40472/QĐ-SHTT ngày 22 tháng 05 năm 2019.
 5. Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Đức, Hồ Anh Tâm, Linh kiện cảm biến đo dòng điện và phương pháp chế tạo, Mã số đơn: 1-2019-03837. QĐ chấp nhận đơn số: 93743/QĐ-SHTT ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 6. Hồ Anh Tâm, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Đức, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Việt Hùng, Bộ phận dẫn và khuếch đại từ thông và hệ thống tích hợp, Mã số đơn: 1-2020-00197, QĐ chấp nhận đơn số: 3227w/QĐ-SHTT ngày 13 tháng 04 năm 2020.
 7. Hồ Anh Tâm, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Đức, Lê Khắc Quynh. Quy trình chế tạo mặt nạ kim loại sử dụng máy khắc laser fiber thương mại, ứng dụng trong kỹ thuật phún xạ để chế tạo các chi tiết có kích thước cỡ mili-mét. Mã số đơn: 2-2020-00023, QĐ chấp nhận đơn số: 2125w/QĐ-SHTT ngày 11 tháng 03 năm 2020.
 8. Đỗ Thị Hương Giang, Hồ Anh Tâm, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Hữu Đức, Phùng Anh Tuấn, Trịnh Đình Cường, Đỗ Đình Dương, Nguyễn Bá Biền, Linh kiện cảm biến đo từ trường trái đất và phương pháp chế tạo linh kiện này, thiết bị đo từ trường trái đất điện từ có linh kiện cảm biến này. Mã số đơn: 1-2020-02028, QĐ chấp nhận đơn số: 7646w/QĐ-SHTT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 9. Hồ Anh Tâm, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đỗ Thị Hương Giang, Đinh Hoàng Anh, Vũ Uyển Nhi. Thiết bị hỗ trợ đi vệ sinh. Mã số đơn: 1-2020-07081, Quyết định chấp nhận đơn số: 4287w/QĐ-SHTT ngày 22 tháng 03 năm 2021.
 10.  Vũ Nguyên Thức, Vũ Thị Ngọc Khánh, Hồ Anh Tâm, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Ngọc, Đỗ Thị Hương Giang, Phương pháp tạo hình cấu trúc micro không cần phòng sạch. Mã số đơn: 1-2021-01146, Quyết định chấp nhận đơn số: 5345w/QĐ-SHTT ngày 31 tháng 03 năm 2021.
 11. Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Trọng Vinh, Hồ Anh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Hữu Đức. Hệ thống đo từ thông rò, Mã số đơn: 1-2021-04421, Quyết định chấp nhận đơn số: 14341w/QĐ-SHTT ngày 13 tháng 03 năm 2021.
 12.  Vũ Đình Lãm, Phan Mạnh Hưởng, Lê Anh Tuấn, Hồ Anh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc, Đỗ Thị Hương Giang, Hệ thống đo và theo dõi nhịp tim liên tục dựa trên cảm biến từ kháng trở cộng hưởng LC dạng dây sắt từ và quy trình đo nhịp tim theo phương pháp này. Mã số đơn: 1-2021-06401, Quyết định chấp nhận đơn số: 19774w/QĐ-SHTT ngày 03 tháng 12 năm 2021.
 13.  Hồ Anh Tâm, Phan Hải, Nguyễn Hữu Đức, Phan Nguyễn Hòa, Phạm Đức Thắng. Máy phát điện ma sát nano, Mã số đơn: 2-2021-00536, Quyết định chấp nhận đơn số: 21684w/QĐ-SHTT ngày 29 tháng 12 năm 2021.
 14.  Hồ Anh Tâm, Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Nguyên Thức, Nguyễn Hữu Đức, Hệ thống sát khuẩn và rửa tay tự động, Mã số đơn: 1-2021-07843, Quyết định chấp nhận đơn số: 22211w/QĐ-SHTT ngày 31 tháng 12 năm 2021.