Sách chuyên khảo tiếng Anh:

[1].   Advanced Magnetism and Magnetic Materials, vol 2: Aspects in Magneto-electrostrictive Materials, Nguyen Huu Duc Edit., VNU press, 2015.

Bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI/Scopus:

[1].   Tran Van Hoi, Ngo Thi Lanh, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Huu Duc, Bach Gia Duong, Design of a Front-end for Satellite Receiver, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol.6, No. 5, 2016, pp. xx~xx, ISSN: 2088-8708, 2016 (in press), Scopus.

[2].    D.T. Huong Giang, D.X. Dang, N.X. Toan, N.V. Tuan and N.H. Duc, Distance magnetic nanoparticle detection using a magnetoelectric sensor for clinical interventions, Sensors and Actuators, A: Physics, 2016 (Major revision), ISI.

Bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế khác:

[1].     L.K. Quynh, B.D. Tu, D.X. Dang, D.Q. Viet, L.T. Hien, D.T. Huong Giang, N.H. Duc, Detection of magnetic nanoparticles using simple AMR sensors in Wheatstone bridge, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1 (2016) 98-102, ScienceDirect.

[2].     D.T. Huong Giang, N.H. Duc, G. Agnus, T. Maroutian, P. Lecoeur, Fabrication and characterization of PZT string based MEMS devices, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.05.004, ScienceDirect.

Các báo cáo trên tạp chí trong nước:

[1].     Đỗ Hương Giang, Bùi Đình Tú, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Hữu Đức, La bàn 2D ứng dụng trong các trạm thu vệ tinh di động, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 4 (2015) 9-14.

Bài báo cáo tham dự hội nghị khoa học trong nước:

[1].      Nghiên cứu, chế tạo cảm biến đo dòng điện sử dụng hiệu ứng từ-điện trên nền vật liệu Metglas/PZT, Lê Văn Dương, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Hữu Đức, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 8, Thái Nguyên, trang 71.

[2].      Nghiên cứu, tối ưu cấu hình và mô phỏng lý thuyết hiệu ứng từ-điện trên các vật liệu tổ hợp Metglas/PZT, Phạm Anh Đức, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Hữu Đức, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8, Thái Nguyên, trang 119.

[3].      Nghiên cứu, chế tạo cảm biến đo từ trường thấp dạng cầu wheatstone dựa trên hiệu ứng từ-điện trở dị hướng (AMR), Bùi Đình Tú, Đỗ Thị Hương Giang, Đồng Quốc Việt, Nguyễn Xuân Toàn, Trần Mậu Danh, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Hữu Đức, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắnvà Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8, Thái Nguyên, trang 25.

[4].      Chế tạo và nghiên cứu màng mỏng từ-điện Terfecohan/PZT cấu trúc nanô, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, trang 16.

[5].      Fabrication and Investigation of magnetic sensor based on anisotropic magnetoresitance effects for magnetic beads detection, L.K. Quynh, B.D. Tu, D.X. Dang, D.Q. Viet, N.H. Duc, L.T. Hien and D.T. Huong Giang, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, trang 93.

[6].      Tăng cường độ nhạy của cảm biến đo từ trường 2D dựa trên hiệu ứng từ-điện theo nguyên tắc mạch từ khép kín, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Thị Hương Giang, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, trang 140.

[7].      Cảm biến từ trường siêu nhạy dựa trên hiệu ứng từ - điện cho việc phát hiện nhanh các hạt từ kích thước nano, Nguyễn Xuân Toàn, Đặng Xuân Đăng, Lê Khắc Quynh, Bùi Đình Tú, Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Thị Hương Giang, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, trang 117.