Hiện tại, Phòng thí nghiệm Trọng điểm công nghệ Micro và nano đang tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản, định hướng ứng dụng như:

 • Nghiên cứu vật liệu multiferoics;
 • Nghiên cứu vật liệu năng lượng dựa trên hiệu ứng ma sát;
 • Từ tính của hồng cầu và hệ tuần hoàn người;

Các hướng nghiên cứu định hướng phát triển và khởi nghiệp:

 • Nghiên cứu cảm biến từ trường độ nhạy cao và các thiết bị phục vụ phát triển kinh tế biển;
 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến từ trường có cấu trúc nano và phát triển hệ từ kế phát hiện từ tính của hồng cầu, ứng dụng trong y sinh;
 • Chế tạo các máy phát triển dựa trên năng lượng gió và nước. 

Ngoài ra còn một số hướng nghiên cứu số liệu tiên tiến cấu trúc micro và nano để tạo ra được các sản phẩm dự kiến như sau:

 • Công nghệ chế tạo một số vật liệu đa lớp trên cơ sở hiệu ứng spintronics và spinstrainics
 • Công nghệ chế tạo một số vật liệu tổ hợp vô cơ cấu trúc micro và nano
 • Công nghệ chế tạo một số vật liệu tổ hợp hữu cơ cấu trúc nano.
 • Các bài báo quốc tế chất lượng cao (tạp chí ISI, Q1/Q2)

Thiết kế và thử nghiệm chế tạo một số sản phẩm công nghệ ứng dụng, các sản phẩm dự kiến gồm:

 • Cảm biến nhạy đo đạc từ trường, dòng điện, ứng suất
 • Bộ chuyển đổi quang, cơ, nhiệt - điện.
 • Hệ thống tích hợp dùng trong đo lường và điều khiển tự động, lưu trữ và tái tạo năng lượng, chuẩn đoán y tế và bảo vệ môi trường.
 • Một số sản phẩm thương mại hóa: La bàn điện tử, trạm thu truyền hình vệ tinh trên tàu biển, thiết bị đo huyết áp liên tục không xân lấm, từ kế siêu nhạy ứng dụng trong y sinh....